Аспіранту

Аспіранту

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки (8 семестрів).

Метою освітньо-наукової програми є розвиток загальних та фахових компетентностей задля забезпечення підготовки науковців вищої кваліфікації в галузі математики, здатних продукувати і обґрунтовувати нові результати, пропонувати та реалізовувати нові ідеї теоретичних досліджень національного та світового рівня.

Аспіранти.

Наші аспіранти
Iноземні аспіранти, що стажувалися на кафедрі

Вступ до аспірантури.

До аспірантури для здобуття наукового ступеня "доктор філософії" з математики на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра, як правило, за спеціальністю "математика" або "прикладна математика". Особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра за іншими спеціальностями, можуть бути допущені до конкурсу за рішеням Приймальної комісії.
Для таких вступників призначається додатковий (попередній) вступний іспит з математики.
У разі успішного складання додаткового іспиту вступник допускається до подальшої участі у конкурсі на загальних підставах.

Правила прийому до аспірантури

Програма вступного іспиту до аспірантури_111 Математика_2024

З інформацією щодо вступу до аспірантури більш детально
можна ознайомитись на сайті "Абітурієнт Каразінського"

Розклад занять.

Участь у дослідницьких проєктах та міжнародні стажування аспірантів.

  • У 2018 - 2020 роках під керівництвом проф. В. М. Кадеця на кафедрі виконувалися дослідження з фінансуванням МОН за темою «Оператори в банахових, гільбертових, функціональних просторах та квазікриштали Фур’є», номер державної реєстрації: 0118U002036. Три наукових керівника (проф. Г. М. Вишнякова, доц. С. Л. Гефтер та проф. В. М. Кадець) та два аспіранта (О. О. Заварзіна та Т. Х. Нгуєн) були залучені до цього проєкту з відповідним фінансуванням.
  • Група науковців кафедри (проф. Г. М. Вишнякова, доц. С. Л. Гефтер та проф. В. М. Кадець) та аспіранти кафедри ( О. О. Заварзіна, Т. Х. Нгуєн,  А. Б. Гончарук) приймають участь у проєкті Національного фонду досліджень України "Підтримка досліджень провідних та молодих вчених" "Оператори в нескінченновимірних просторах: взаємозв'язок геометрії, алгебри і топології". Реєстраційний номер Проєкту: 2020.02/0096  https://nrfu.org.ua/uncategorized/naukova-rada-nfdu-zatverdyla-rezultaty-konkursiv...
  • Група науковців кафедри (проф. Г. М. Вишнякова, С. Ю. Фаворов) та та аспірантка кафедри Т. Х. Нгуєн беруть участь у міжнародному  семінарі з комплексного анализу CAvid з науковцями з 30 країн світу. 
  • Аспірантка О. О. Заварзіна в рамках стипендії DAAD Леонарда Ейлера в січні-лютому 2020 року пройшла стажування в Берліні (Free University of Berlin).

Академічна доброчесність.

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Рішення Вченої ради університету «Про стан реалізації норм Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна»

Документи

Форми документів

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Порядок визнання резулътатiв навчання, отриманих у неформапьнiй ocвіті

Презентація «Інформаційне повідомлення щодо Наказу МОН України від 23.09.2019 № 1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Організація навчального процесу за третім освітньо - науковим рівнем в університеті

Затвердження Положення про атестацію здобувачів наукового ступеня доктора філософії у ХНУ імені В. Н. Каразіна

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

Положення про відділ аспірантури і докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Статут університету

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Умови для навчання осіб з особливими потребами

Контакти

Консультативна служба з питань атестації здобувачів наукових ступенів

Відділ аспірантури університету

Завiдувач відділу аспірантури 

Валентина Григорівна Панченко 
Телефон: +38 (057) 707-55-68
E-mail: postgraduate@karazin.ua
Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-70 

Гарант освітньо-наукової програми 

Володимир Михайлович Кадець
e-mail: v.kateds@karazin.ua
Адреса : майдан Свободи, 4, ауд. 5-27