Абитуриенту

Кафедра фундаментальної математики була створена на базі кафедр геометрії, математичного аналізу, математичної фізики та функціонального аналізу колишнього механіко-математичного факультету, що у 2015 році реорганізувався в факультет математики і інформатики. На цей час кафедра фундаментальної математики складається з трьох секцій: аналізу, геометрії та математичної фізики. Головний напрямок наукової роботи кафедри – це дослідження в галузі математики. У складі кафедри 18 викладачів. Серед них 6 докторів наук і 11 докторів філософії (кандидатів наук) з математики.

Навчання студентів по кафедрі фундаментальної математики відбува-ється на всіх трьох рівнях вищої освіти, а саме «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» з математики. Тривалість навчання складає 4 роки на рівні «бакалавр», 2 роки на рівні «магістр» і 4 роки на рівні «доктор філософії».

Освітній рівень «бакалавр» має на меті надання ґрунтовних знань з базових галузей сучасної математики: математичного аналізу, лінійної та загальної алгебри, геометрії та топології , диференціальних рівнянь, функціонального аналізу, теорії функцій комплексної змінної, математичної фізики, теоретичної фізики, теоретичної механіки. Додатково, за вибором студента, пропонуються спеціалізовані курси: динамічні системи, геометрія груп Лі, додаткові глави функціонального аналізу, аналітичні функції багатьох змінних, банахові алгебри , теорія операторів, теорія випадкових матриць та ін. Бакалаври отримують також ґрунтовну освіту з інформатики та програмування, математичного забезпечення ЕОМ, методів оптимізації і варіаційного числення, теорії ймовірностей і математичної статистики. Диплом бакалавра з математики надає право продовжувати освіту на рівні «магістр», виконувати будь-яку роботу, пов’язану з використанням математики та комп’ютерів.

Освітній рівень «магістр» передбачає поглиблений рівень оволодіння сучасною математикою через курси сучасного гармонічного аналізу, топологічних векторних просторів, аналізу на многовидах і нескінченно вимірних просторах, сучасної математичної фізики, рівнянь у частинних похідних, цілих функцій та їх застосувань, потоків кривини та обробки зображень. Студенти працюють над магістерською дисертацією під керівництвом професіональних математиків – як викладачів кафедри, так і фахівців математичного відділення Харківського фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. Вєркіна. Диплом магістра з математики надає право продовжувати освіту на рівні «доктор філософії» з математики або будь-якої іншої спорідненої спеціальності у будь-якому університеті України, Європи, Сполучених Штатів, Канади, Австралії та ін. Диплом магістра з математики Харківського університету не потребує жодної сертифікації і є визнаним у світі завдячуючи високофаховому складу викладачів кафедри і наукових співробітників ФТІНТ НАНУ, що забезпечують освітній і науковий процес підготовки магістрів. Диплом магістра надає право викладання математики у навчальних закладах всіх рівнів. Магістр з математики готовий до праці в наукомістких кампаніях, включаючи IT- кампанії.

Освітньо-науковий рівень «доктор філософії» (кандидат фізико-математичних наук) з математики передбачає глибокий рівень математичної освіти переважно в обраній області досліджень. Навчання відбувається за індивідуальним планом під керівництвом фахівців найвищого рівня (доктор наук). Навчання завершується захистом дисертації на здобуття наукової степені «доктор філософії» з математики.

Кафедра пишається своїми випускниками, що досягли значних успіхів в академічній або бізнесовій кар’єрі.