News

18 February 2019

18 February 2019

18 February 2019

Read all

Абитуриенту

Кафедра фундаментальної математики була створена на базі кафедр геометрії, математичного аналізу, математичної фізики та функціонального аналізу колишнього механіко-математичного факультету, що у 2015 році реорганізувався в факультет математики і інформатики. На цей час кафедра фундаментальної математики складається з трьох секцій: аналізу, геометрії та математичної фізики. Головний напрямок наукової роботи кафедри – це дослідження в галузі математики. У складі кафедри 18 викладачів. Серед них 6 докторів наук і 11 докторів філософії (кандидатів наук) з математики.

Навчання студентів по кафедрі фундаментальної математики відбува-ється на всіх трьох рівнях вищої освіти, а саме «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» з математики. Тривалість навчання складає 4 роки на рівні «бакалавр», 2 роки на рівні «магістр» і 4 роки на рівні «доктор філософії».

Освітній рівень «бакалавр» має на меті надання ґрунтовних знань з базових галузей сучасної математики: математичного аналізу, лінійної та загальної алгебри, геометрії та топології , диференціальних рівнянь, функціонального аналізу, теорії функцій комплексної змінної, математичної фізики, теоретичної фізики, теоретичної механіки. Додатково, за вибором студента, пропонуються спеціалізовані курси: динамічні системи, геометрія груп Лі, додаткові глави функціонального аналізу, аналітичні функції багатьох змінних, банахові алгебри , теорія операторів, теорія випадкових матриць та ін. Бакалаври отримують також ґрунтовну освіту з інформатики та програмування, математичного забезпечення ЕОМ, методів оптимізації і варіаційного числення, теорії ймовірностей і математичної статистики. Диплом бакалавра з математики надає право продовжувати освіту на рівні «магістр», виконувати будь-яку роботу, пов’язану з використанням математики та комп’ютерів.

Освітній рівень «магістр» передбачає поглиблений рівень оволодіння сучасною математикою через курси сучасного гармонічного аналізу, топологічних векторних просторів, аналізу на многовидах і нескінченно вимірних просторах, сучасної математичної фізики, рівнянь у частинних похідних, цілих функцій та їх застосувань, потоків кривини та обробки зображень. Студенти працюють над магістерською дисертацією під керівництвом професіональних математиків – як викладачів кафедри, так і фахівців математичного відділення Харківського фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. Вєркіна. Диплом магістра з математики надає право продовжувати освіту на рівні «доктор філософії» з математики або будь-якої іншої спорідненої спеціальності у будь-якому університеті України, Європи, Сполучених Штатів, Канади, Австралії та ін. Диплом магістра з математики Харківського університету не потребує жодної сертифікації і є визнаним у світі завдячуючи високофаховому складу викладачів кафедри і наукових співробітників ФТІНТ НАНУ, що забезпечують освітній і науковий процес підготовки магістрів. Диплом магістра надає право викладання математики у навчальних закладах всіх рівнів. Магістр з математики готовий до праці в наукомістких кампаніях, включаючи IT- кампанії.

Освітньо-науковий рівень «доктор філософії» (кандидат фізико-математичних наук) з математики передбачає глибокий рівень математичної освіти переважно в обраній області досліджень. Навчання відбувається за індивідуальним планом під керівництвом фахівців найвищого рівня (доктор наук). Навчання завершується захистом дисертації на здобуття наукової степені «доктор філософії» з математики.

Кафедра пишається своїми випускниками, що досягли значних успіхів в академічній або бізнесовій кар’єрі.