Навчальна робота

Секція забезпечує викладання загальних курсів «математичний аналіз», «диференціальні рівняння» для студенів механіко-математичного, філологічного факультетів та факультету комп’ютерних наук.

Спеціальні курси для бакалаврів: "Субгармонічні функції", "Елементи теорії стійкості та диференційні рівняння із загаюванням (пам'ять)", "Перетворення Лапласа", "Гармонічний аналіз", "Спеціальні глави теорії операторів", "Фрактали, фрактальні міри та випадкові процеси".

Спеціальні курси для магістрів: "Математичні задачі кінетичної теорії", "Задача стабілізації для систем керованих диференційних рівнянь", "Гармонічний аналіз", "Розподіл значень мероморфних функцій", "Зростання цілих та мероморфних функцій".

За 2005-2011 роки розроблено 15 підручників, навчальних посібників та методичних вказівок для вищої школи, а також підготовлено велику кількість індивідуальних залікових та контрольних завдань тощо.

Більш детальну інформацію дивись нижче та веб-сторінки викладачів кафедри.


Запрошуємо студентів 2 курсу на нашу кафедру!

Запитуйте викладачів кафедри про можливі теми курсових та дипломних робіт!

Про загальну інформацію та напрямки наукових досліджень дивись персональні веб-сторінки викладачів та спеціальні курси (нижче).


Іспит (перескладання) : 2015.08.28 o 9:00.


Деякi посилання (лiтература).

Перелік шкіл для проходження педагогічної практики 2015 р. (попередні роки: 2014 ; 2012.)

План відкритих занять викладачів кафедри математичного аналізу: осінній семестр 2012-2013 навчальний рік.


Додаткова поточна інформація для студентів. Семестр: лютий-травень 2015 та попередні семестри.


Інформація про курси

Основні курси :

"Математичний аналіз"
Курс влючає такі основні розділи як теорія множин, границя функії, числові та функціональні ряди, диференційне та інтегральне числення для функцій однієї та багатьох змінних. Вивчаються власні та невласні, поверхневі та криволінійні інтеграли, ряди Фур'є.

(Відділення "Математика": програма + Відділення "Прикладна математика": програма + Відділення "Механіка": програма + Відділення "Iнформатика": програма. )

"Диференціальні рівняння"
Сучасна теорія диференціальних рівнянь посідає чільне місце серед інших математичних дисциплін. Гармонійне поєднання суто математичного й прикладного аспектів робить її однаково привабливою як для теоретиків, так і для тих, хто займається застосуванням математики в різноманітних галузях знань. Механіка, фізика, радіоелектроніка, машонобудування, хімія, біологія, економіка – це далеко не повний перлік наук, в яких широко використовуються диференціальні рівняння. Мета пропонованого курсу – ознайомити студента з основними, базовими поняттями, фактами, методами та найпростішими застосуваннями теорії диференціальних рівнянь, підготувати його до самостійної роботи. Програма.

Спеціальні курси для бакалаврів:

"Субгармонічні функції"
Вступні результати: деякі питання теорії півнеперервних функцій, деякі питання теорії гармонічних функцій. Далі розгрядаються такі питання. Принцип максимуму для субгармонічних функцій. Операції над субгармонічними функціями. Метод Перрона розв’язання задачі Діріхле. Теорема Рісса про зображення. Теорія ємності, тонка топологія. (Лектор: А.П.Гришин). Програма.

"Елементи теорії стійкості та диференційні рівняння із загаюванням (пам'ять)"
Вивчаються існування, єдиність та властивості розв’язків диференційних рівнянь із загаюванням (пам'ять). Розглядаються різні типи загаювання. Починаючи із найпростішого випадку - сталого зосердженого загаювання та продовжуючи вивчення сталого розподіленого та загаювання, що залежить від стану системи. Акцент робиться на дослідженні якісних властивостей, зокрема стійкість розв'язків. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується прикладами та вправами. (Лектор: О.В.Резуненко). Програма.

"Перетворення Лапласа"
Курс починається з викладення основ теорії перетворення Лапласа. Потім розглядаються формули обернення да деякі застосування перетворення Лапласа. (Лектор: С.Л.Гефтер). Програма.

"Гармонічний аналіз"
Курс містить наступний матеріал: компактні топологічні групи, міра Хаара, унітарні зображення компактних топологічних груп, теорема Петера-Вейля, унітарні зображення комутативних компактних груп, характери комутативних компактних груп, ряди Фур’є на комутативних компактних групах, теорема двоїстості Понтрягіна, деякі наслідки та приклади. (Лектор: С.Л.Гефтер).

Спеціальні курси для магістрів:

"Математичні задачі кінетичної теорії"
Розглядається основне рівняння кінетичної теорії газів - нелінійне інтегро-диференціальне рівняння Больцмана для різних моделей взаємодії між молекулами. Вивчаються як точні, так і наближені розв'язки цього рівняння. (Лектор: В.Д.Гордевський).  Department counters (MatAn): ;       Visitors ( different IPs) since December 1, 2013: Flag Counter